DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades: SIGUERTA, S.L.: domiciliada al carrer Passatge Criadero, nº1 Pol. Industrial Sota el Molí 08160 Montmeló (Barcelona), amb CIF B61404596. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Vol. 29965, Foli 197, Full B-166985, Inscripció 1. Al web www.cubis.es hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre mobiliari urbà i equipaments de neteja. El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que ofereix SIGUERTA, S.L.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de SIGUERTA, S.L. Sempre es va a respectar la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica . Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació s’ha de dirigir a la seu de l’empresa SIGUERTA, S.L. escriure’ns al següent correu cubis@cubis.es o trucar-nos al + (34) 934 643 237.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. Ser usuari del web www.cubis.es implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

SIGUERTA, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, SIGUERTA, S.L. es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, SIGUERTA, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SIGUERTA, S.L. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SIGUERTA, S.L. Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SIGUERTA, S.L. de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, ​​renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

SIGUERTA, S.L. pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre.

En tot cas les galetes tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.

1. GENERALITATS

Les vendes i subministraments de materials i serveis (des d’ara subministraments) efectuats per Siguerta, S.L. (En endavant, el venedor) es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent a la corresponent oferta o en l’acceptació de la comanda, i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, no tenen valor, amb caràcter general qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament pel venedor.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

La propietat intel·lectual i / o industrial incorporada a l’oferta, comandes, factures, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels productes objecte de subministrament, així com els seus elements auxiliars, plànols, dibuixos, imatges , etc., incorporades i relatius a aquest, pertanyen al venedor o als seus proveïdors, de manera que queda expressament prohibida la seva utilització pel comprador per a altres fins que no siguin la gestió de la comanda.

3. FORMALITZACIÓ DE LES COMANDES I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT.

L’abast del subministrament haurà d’estar clarament especificat en la comanda del comprador. Perquè es consideri efectiu, la comanda ha de rebre una acceptació expressa per part del venedor, exceptuant els casos en què, donat el caràcter periòdic del subministrament, de mutu acord, s’hagi eliminat aquest requisit.

Els pesos, dimensions, capacitats, especificacions tècniques i configuracions referents als productes del venedor inclosos en catàlegs, web, fullets i literatura tècnica, tenen caràcter orientatiu i no vinculant, amb excepció dels casos en què el venedor accepti una especificació tancada del comprador , la qual ha de formar part dels documents de la comanda.

Els compradors poden dirigir les seves consultes i comandes a:

4. PREUS.

Els preus dels nostres productes seran els publicats a la nostra tarifa de preus i / o continguts en la nostra acceptació de la comanda. Excepte que s’assenyali el contrari per escrit, aquests preus no inclouen transport, assegurança de mercaderies, IVA, taxes o impostos aplicables.

5. CONDICIONS DE PAGAMENT.

Les condicions de pagament s’han d’atenir al que disposa la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

Si no hi un altre pacte, el termini de pagament serà de seixanta (60) dies després de la data de lliurament dels subministraments.

L’oferta del venedor o, en cas que no existís tal, la comanda del comprador acceptat pel venedor, inclourà les condicions de pagament del subministrament.

Totes les comandes inferiors a 120.- € s’abonaran mitjançant prepagament. Un cop rebuda la comanda en ferm, el venedor enviarà al comprador la factura proforma, que haurà d’abonar a través de transferència al compte corrent que es detall en la mateixa.

Les condicions de pagament per als subministraments de materials especials, dissenyats i fabricats específicament per a la comanda del comprador seran les següents: