Vés al contingut

1. GENERALITATS

Les vendes i subministraments de materials i serveis (des d'ara subministraments) efectuats per Siguerta, S.L. (En endavant, el venedor) es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent a la corresponent oferta o en l'acceptació de la comanda, i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, no tenen valor, amb caràcter general qualssevol altres condicions que no s'hagin acceptat expressament pel venedor.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

La propietat intel·lectual i / o industrial incorporada a l'oferta, comandes, factures, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels productes objecte de subministrament, així com els seus elements auxiliars, plànols, dibuixos, imatges , etc., incorporades i relatius a aquest, pertanyen al venedor o als seus proveïdors, de manera que queda expressament prohibida la seva utilització pel comprador per a altres fins que no siguin la gestió de la comanda.

3. FORMALITZACIÓ DE LES COMANDES I ABAST DEL SUBMINISTRAMENT.

L'abast del subministrament haurà d'estar clarament especificat en la comanda del comprador. Perquè es consideri efectiu, la comanda ha de rebre una acceptació expressa per part del venedor, exceptuant els casos en què, donat el caràcter periòdic del subministrament, de mutu acord, s'hagi eliminat aquest requisit.

Els pesos, dimensions, capacitats, especificacions tècniques i configuracions referents als productes del venedor inclosos en catàlegs, web, fullets i literatura tècnica, tenen caràcter orientatiu i no vinculant, amb excepció dels casos en què el venedor accepti una especificació tancada del comprador , la qual ha de formar part dels documents de la comanda.

Els compradors poden dirigir les seves consultes i comandes a:

TELEFONOS

 

4. PREUS.

Els preus dels nostres productes seran els publicats a la nostra tarifa de preus i / o continguts en la nostra acceptació de la comanda. Excepte que s'assenyali el contrari per escrit, aquests preus no inclouen transport, assegurança de mercaderies, IVA, taxes o impostos aplicables.

5. CONDICIONS DE PAGAMENT.

Les condicions de pagament s'han d'atenir al que disposa la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

Si no hi un altre pacte, el termini de pagament serà de seixanta (60) dies després de la data de lliurament dels subministraments.

L'oferta del venedor o, en cas que no existís tal, la comanda del comprador acceptat pel venedor, inclourà les condicions de pagament del subministrament.

Totes les comandes inferiors a 120.- € s'abonaran mitjançant prepagament. Un cop rebuda la comanda en ferm, el venedor enviarà al comprador la factura proforma, que haurà d'abonar a través de transferència al compte corrent que es detall en la mateixa.

Les condicions de pagament per als subministraments de materials especials, dissenyats i fabricats específicament per a la comanda del comprador seran les següents:

CONDICIONS
NEWSLETTER